PRESENTACIÓ
  PROJECTES
  PERSONES
  PUBLICACIONS
  CONTACTE
  LINKS
  IMATGES
  MAPA WEB
  HOME
Síntesi de fosfines P-estereogèniques
Aplicacions a la catálisi asimétrica

En la catàlisi asimètrica els lligands de tipus fosfina juguen un paper clau per tal d’obtenir catalitzadors amb bons nivells d’activitat i selectivitat. Com a conseqüència s’ha dedicat molt d’esforç en el desenvolupament de lligands fosfina eficients i adequats per a cada tipus de procés. Entre aquestes, les fosfines P-estereogèniques han demostrat ser molt eficients en reaccions de hidrogenació asimètrica i altres processos d’interès industrial. En aquest context, el nostre grup ha desenvolupat la síntesi de noves aminofosfines del tipus (1) que contenen un grup amino primari. Aquests sintons poden preparar-se a escala multi-gram en forma òpticament pura emprant el cis-1-amino-2-indanol com a auxiliar quiral.Hem descrit recentment la utilitat de l’aminofosfina 1 en la síntesis de lligands del tipus N-sulfonil iminofosforans secundaris (SIP). La presencia d’un grup NH unit a una fosfina voluminosa i rica en electrons propicia que tingui lloc un equilibri tautomèric de tipus PH/NH. Aquest equilibri es troba desplaçat cap al isòmer de fòsfor (V), protegint d’aquesta manera l’àtom de fòsfor de l’oxidació. Hem demostrat que els lligands de tipus SIP són eficients i selectius en les cicloaddicions d’endiins catalitzades per Rodi. El compost 1 també s’ha emprat en la síntesi de la difosfina MaxPHOS. Aquest lligand s’aïlla en forma de sal de HBF4 el qual és un sòlid resistent a l’oxidació i estable al aire. El complex de MaxPHOS-Rh és molt eficient i selectiu en les reaccions de hidrogenació asimètrica.